در این گزارش به صورت زنده پراکنش جغرافیایی مبتلایان، تعداد بهبودی و تلفات و پیشبینی های مبتنی بر یادگیری ماشین بر پایه رفتار این ویروس در ایران ارائه شده است.
در صفحه دوم این گزارشات آماری احتمال مرگ و میر به تفکیک گروه های سنی، دسته بندی بیماری های زمینه ای و جنسیت ارائه شده است.
نتایج بخش اول گزارش مبتنی بر داده های منتشره وزارت بهداشت ایران و مدلسازی مبتنی بر یادگیری ماشین (به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) روی این داده ها است.
بخش دوم گزارش از داده ها منتشره سازمان بهداشت جهانی نتیجه گیری شده است.
توجه شود که پیشبینی ها با توجه به رفتار گذشته ویروس برآورد شده است و به دلیل رعایت نکات بهداشتی، تمهیدات اندیشیده شده دولتی و خدمات جامعه پزشکی امید است نرخ واگیر کاهش پیدا کند و اعداد زیر تحقق پیدا نکند.